evangnet.dacicko.cz  
Sbory ČCE Telč a Velká Lhota u Dačic
kontakt: Farní sbor Českobratrské církve evangelické Telč
| Zachariáše z Hradce 21/I | 588 56 Telč | tel: 567 243 888 | telc (@) evangnet.cz |


kontakt: Farní sbor Českobratrské církve evangelické Velká Lhota u Dačic
| Velká Lhota 37 | 378 58 Velká Lhota | tel: 384 499 137 | velka-lhota-u-dacic (@) evangnet.cz |

  informace   přílohy, info SR ČCE
telc.evangnet.cz - Telč, Dačice, Slavonice & velka-lhota-u-dacic.evangnet.cz - Velká Lhota, Valtínov & Veritas historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace o.s.
  2 0 1 4 | dolu |

LP 2014 Výročí vysluhování pod obojí způsobou 1414 – 2014
V neděli 12. října si veřejnost mohla připomenout na několika místech v Praze významné výročí 600 let od znovuobnovení vysluhování podobojí. Došlo k tomu na podzim roku 1414, v době, kdy byl Jan Hus již na koncilu v Kostnici. Jakoubek ze Stříbra a jeho spolupracovníci obnovili v Praze po necelých 200 letech (zrušeno r.1215) vysluhování podobojí - tj. s chlebem a vínem nejen pro kněze, ale pro všechny věřící. Příčinou této události byla touha po poslušnosti Kristova slova při ustanovení sv.Večeře Páně (Mt 26,26-29; Mk 14,22-25; L22,15-20; 1K 11, 23-26). Praxe přijímání podobojí byla běžná v církvi na Západě i Východě až do počátku 13.století, kdy na Západě došlo k jejímu přerušení. Kalich jako symbol se stal ústředním motivem české reformace.

  2 0 1 3 | dolu |

20.11.2013 diskuse na téma Církevní restituce
Zápas církve české reformace o vlastní identitu a Cesta k odluce církví a státu v období České republiky.

29.3.2013 zájezd telčského FS - Letošní zájezd do oblasti moravského Podyjí.
V sobotu 18. května se chystáme navštívit okolí Vranovské přehrady, tj. Uherčice, Bítov, Cornštejn, Vranov; dále přejedeme do Znojma, podíváme se na bývalý premonstrátský klášter Louka; na zámek v Jaroslavicích a na modlitebnu v Miroslavi.


  2 0 1 2 | dolu |

14.5.2012 archiv - naskenovány Memorabila z lhoteckého archivu

12.4.2012 pozvánka - sborový zájezd 9.6. do kraje v povodí Jihlavy a Svratky (Ivančice, Rajhrad, Heršpice, Klobouky, Nosislav)

  2 0 1 1 | dolu |

28.8.2011 Studánka Páně na Javořici - pozvánka na tradiční setkání v neděli 28.srpna 2011 - 14,30 hod.

19.7.2011 Velká Lhota - v obecní lhotecké knihovně byla zahájena výstava Vratislava Hese Historie Velké Lhoty ve fotografii, fotky na dacicko.cz

1781-2011 230 let Tolerančního patentu - Toleranční patent je dokument, který 13. října 1781 vydal rakouský panovník a římskoněmecký císař Josef II. a který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších tří křesťanských vyznání. toleranční patent 1781-2011 Problematika byla dále upravena celou sérií patentů a nařízení. K patentu také vznikla řada prováděcích nařízení.
Bohoslužby těchto trpěných církví mohly mít jen soukromý ráz. Jejich kostely musely stát mimo hlavní ulice, nesměly mít věže, zvony ani jiné zjevné prvky sakrální stavby. Stavby vzniklé tímto omezením označujeme pojmem toleranční modlitebna. Ti, kteří se k tolerovaným církvím přihlásili v roce 1782, museli své rozhodnutí individuálně obhájit před komisemi zvlášť za tímto účelem zřízenými. Ti, kteří chtěli z římskokatolické do tolerované církve přestoupit v dalších letech (až do r. 1861), museli absolvovat u místně příslušného katolického kněze tzv. „šestinedělní cvičení“. Toto cvičení bylo nutné absolvovat celé, ale přitom mohlo být i na dlouhou dobu přerušeno a přestoupení jedince k jiné církvi tak mohlo být tímto způsobem oddalováno. Místní úřady taky často ty, kdo chtěli přistoupit k jiné církvi, různým způsobem šikanovaly.

Zdroj: Wikimedia Foundation Toleranční patent

  2 0 1 0 | dolu |

31.10.2010 Den reformace (REFORMATIONSTAG) - je významným evangelickým dnem. Připomíná se na památku Martina Luthera, který 31. října 1517 dle tradice přibil svých 95 tezí proti zlořádům církve na bránu wittenberského chrámu. Teze kriticky reagovaly zejména na praxi odpustků (např. Papež Lev X. vydal v roce 1515 bulu o prodeji odpustků k financování stavby chrámu sv. Petra v Římě). Luther tyto teze současně rozeslal svým učitelům, a tím dal první podnět k začátku hnutí, které si kladlo za cíl reformovat tehdejší římsko-katolickou církev - tedy k začátku německé reformace. Teze, které se rychle rozšířily mezi lidmi (bez Lutherova vědomí), vyvolaly kvůli tehdejší všeobecné nespokojenosti s církví velký ohlas. Zkušenost s rozporem mezi svědomím, vycházejícím ze studia Bible a oficiálním učením tehdejší církve a její praxí zažívali křesťané v českých zemích už o století dříve. Historik prof. F. Šmahel k tomu uvádí: "...ještě Luther nevěděl o husitství vůbec nic. Když se pak v polemice dozvěděl, co všechno husité chtěli, tak - jak se dočítáme - mu to zkazilo chuť k obědu a řekl: My jsme husité, aniž jsme o tom věděli. On byl opravdu překvapený, vydával pak Husovy spisy s vlastním předmluvami...". Proto je Lutherova reformace někdy označována za "druhou". V mnoha evangelických církvích se 31. října konají slavnostní bohoslužby. Také Českobratrská církev evangelická si toto výročí připomíná neboť i ona má své kořeny v reformačním hnutí. Českobratrská církev evangelická vznikla v roce 1918 sloučení dvou církví a to: augsburského a helvetského vyznání. Augsburské vyznání, v latině Confessio Augustana a němčině Augsburger Bekenntnis, je Filipem Melanchtonem sepsané shrnutí evangelického učení. Jedná se o jeden ze základních dogmatických spisů lutherské církve a je součástí Knihy svornosti.
www.e-cirkev.cz

11.9.2010 Telč - otevření Informačního centra (IC) dědictví reformace. Kostel sv. Ducha v Telči a Evangelický toleranční areál (ETA) v Velké Lhotě u Dačic jsou jedním z míst, kde vzniklo Informační centrum Českobratrské církve evangelické, foto na dacicko.cz

4.9.2010 Velká Lhota - otevření Informačního centra (IC) dědictví reformace (IC je projekt Českobratrské církve evangelické "Zachování památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti"). Otevření provázel program týkající se architektonického typu tolerančních modliteben a ochrany jejích krovů; účastníci mohli projít i část turistické trasy "Cesta valdenské a české reformace" s dalšími podnětnými informacemi, foto na dacicko.cz

  2 0 0 9 | dolu |

4.8.2009 Velká Lhota - proběhla výměna staré věže horního kostela za novou, foto na dacicko.blog.cz

26.7.2009 Velká Lhota - byla zvolena nová farářka Katka Fruhbauerová (nastoupí v září 2009), na místo odcházejícího kazatele Pavla Klimeše (odchází do Karlových Varů)

15.5.2009 Byla zvolena nová synodní rada - Na řádném 3. zasedání 32. synodu Českobratrské církve evangelické, které začalo v pátek 15. května v Praze, a bude pokračovat do neděle 17. 5. 2009, byl zvolen šestičlenný správní orgán druhé největší české církve. Nejvyšší orgán, který tvoří laičtí i duchovenští poslanci, potvrdil na další šestileté období ve funkci synodního seniora Joele Rumla, náměstky synodního seniora jsou faráři Daniel Ženatý a Pavel Kašpar. Novou synodní kurátorkou se stala Lia Valková, jejími náměstky byli zvoleni Pavel Stolař a Eva Zadražilová.

1609-2009 400. výročí Rudolfova Majestátu - rudolfův majestát 1609-2009 Majestát na náboženskou svobodu (obvykle známý jako Rudolfův Majestát) byla listina vydaná Rudolfem II. 9. července 1609. Tato listina potvrzovala svobodu náboženství v Českém království. Zároveň potvrzovala Českou konfesi, kterou jeho otec Maxmilián II. slíbil pouze ústně, a to v roce 1576.
Podle Majestátu nikdo nesměl být nucen ke katolickému ani jinému vyznání. Platil pro královská města, šlechtu i poddané. Listina byla zanesena do zemských desek jako platný zákon.
Platnost Majestátu zrušil císař Ferdinand II. po porážce českého stavovského povstání v roce 1620, a to tak, že jej rozstřihl a spálil jeho pečeť.

Zdroj: Wikimedia Foundation, MVČR
celý text Majestátu | Archiv České koruny 1158-1935

2009 Dolnorakouská zemská výstava - jednou z doprovodných akcí zemské výstavy je mezinárodní konference „Život v Evropě ve vzájemném respektu“ ve dnech 13.-16. května v Telči . Konferenci pořádájí Historická společnost Veritas a Muzea města Hornu ve spolupráci s Městem Telč, Státním zámkem v Telči a Univerzitním centrem v Telči . Kromě několika přednášek a následných diskusí bude součástí konference i akce pro širokou veřejnost, a to v pátek 15. května v 15 hodin ve Velké Lhotě a jejím okolí. Jde o oficiální slavnostní otevření střední části Cesty valdenské a české reformace s programem navazujícím na celkový záměr uskutečňovaného projektu.

  2 0 0 8 | dolu |

20.7.2008 Studánka Páně - shromáždění v lese na paměť zápasu o svobodu vyznání, bude v neděli 24. srpna, tradičně již od 14,30 hod. Autobusy pojedou obvyklými trasami. Bohoslužbu letos povede Pavel Janošík, ev. farář z Velkého Meziříčí, přednášet bude emeritní člen Synodní rady, farář Jan Čapek.

13.7.2008 Veritas o.s. - na maps.google.com jsem zakreslil střední část Cesty Valdenské a České reformace v okolí Velké Lhoty a kostelík sv. Ducha u Šachu. Historická společnost Veritas připravuje značení cesty a informační tabule. Podrobnosti o celé cestě v informační brožuře z roku 2005 zde .

22.6.2008 Telč - fotka z konfirmace zde.

2008 ČCE - Českobratrská církev evangelická si připomíná v letošním roce 90. výročí svého vzniku.

  2 0 0 7 | dolu |

3.10.2007 Velká Lhota - před 225 lety se ve Velké Lhotě uskutečnily první bohoslužby tam řádně povolaného kazatele; článek a foto na dacicko.blog.cz

26.9.2007 Velká Lhota - před 225 lety se ve Velké Lhotě uskutečnily první bohoslužby tam řádně povolaného kazatele; 30.9. 2007 se vzpomene při bohoslužbách v 9.00 hodin v dolním (původně augsburském) kostele na tuto významnou událost

2.5.2007 V.Lhota, Šach - do maps.google.com jsem zakreslil loňskou část Valdenské stezky v okolí Velké Lhoty a znovuobjevený kostelík sv. Ducha u Šachu.

27.1.2007 Dačice - 15.3., 29.3. a 12.4. od 18. hod. budou v klubovně městského muzea přednášky em. farářky Evy Melmukové na téma Cesta Dačicemi 16.stol.

  2 0 0 6 | dolu |

3.12.2006 Telč - V pátek 15. 12. od 17. hodin se bude konat ve sborovém domě Beneše Optáta z Telče na náměstí Zachariáše z Hradce č. 21 přednáška Rostislava Rajchla s názornými ukázkami a možností diskuse na téma Betlémská hvězda .

5.11.2006 Velká Lhota - byl instalován nový kazatel br. Pavel Klimeš - video z průběhu zde .

28.10.2006 fotky - z výstavy Více než půl tisíciletí kostela sv, Ducha v Telči zde

22.10.2006 Sborová unie zaniká - ve FS ČCE Telč zůstává br. farář Petr Melmuk a ve FS ČCE Velká Lhota u Dačic bude 5.11. instalován nový kazatel br. Pavel Klimeš.

22.10.2006 Velká Lhota - v neděli 5. listopadu 2006 bude ve Velké Lhotě u Dačic instalován nový kazatel sboru br. Pavel Klimeš. Začátek odpoledního shromáždění v 15.00 hodin.

16.9.2006 fotky - ze seniorátního setkání ve Velké Lhotě zde

11.9.2006 fotky - z výstavy Cesta Evropou s konferencí evropských protestantských muzeí ve Velké Lhotě zde

5.6.2006 fotky - ze sobotního výletu kolem Dyje po Rakousku zde

29.1.2006 změna - Pozor změna! Bohoslužby budou jen v Telči a to v 9:15 !

23.1.2006 oznámení staršovstva FS ČCE v Telči: V letošním roce se dovrší 10 let od vzniku sdružení sborů (dříve sborové unie) a uplyne také 10 let od volby br. faráře Dr. Petra Melmuka. Volební shromáždění bude při bohoslužbách 19.2.2006 v Telči 8.30, Dačicích 13.30, Slavonicích 15.00
Pozor změna! Bohoslužby budou jen v Telči a to v 9:15 ! Změněno 29.1.


  2 0 0 5 | dolu |

13.8.2005 dacicko.info - další příspěvky a komentáře na dacicko.xblog.cz
pozn. z 22.10.2006 - xblog.cz již několik měsíců nefunguje, tak případné informace budou i na dacicko.blog.cz


28.6.2005 Synodní rada ČCE - Usnesení č. 39: Sloučení sborů.
Synod neschvaluje návrh na sloučení sborů v Telči a Velké Lhotě u Dačic a ukládá seniorátnímu výboru a konventu Horáckého seniorátu, aby do 4. zasedání 31. synodu znovu zvážily, zda v daném případě není vhodnější postupovat dle ŘSC čl. 6 o sdružení sborů.


27.6.2005 Velká Lhota - včera bylo dokončeno naladění varhan v horním kostele ve Velké Lhotě. Naladění provedl varhanář Mgr. Dalibor Michek ze Studének u Jihlavy, který se před osmi lety podílel na rekonstrukci těchto varhan.

29.5.2005 Valtínov - fotky z výročního setkání - 100 let postavení evangelického kostela - zde na dacicko.info

31.3.2005 dacicko.info - do sekce eRDe iTV (Regionální Dačická internetová Televize) jsem po delší době přidal další pořad, tentokrát o evangelickém kostele ve Valtínově, který v neděli 29.5. oslaví 100 let. video (0,5 MB)

26.3.2005 zpravodaj - vyšel nový zpravodaj č. 17 Velikonoce 2005 ke stažení zde (0,3 MB)| telc.evangnet.cz & velka-lhota-u-dacic.evangnet.cz |
 

vánoce 2014 zpravodaj - vánoční zpravodaj Farního sboru ČCE Telč zde

velikonoce 2014 zpravodaj - velikonoční zpravodaj Farního sboru ČCE Telč zde

velikonoce 2013 zpravodaj - velikonoční zpravodaj Farního sboru ČCE Velká Lhota u Dačic zde

velikonoce 2013 zpravodaj - velikonoční zpravodaj Farního sboru ČCE Telč zde

vánoce 2012 zpravodaj - vánoční zpravodaj Farního sboru ČCE Telč zde

velikonoce 2012 zpravodaj - velikonoční zpravodaj Farního sboru ČCE Velká Lhota u Dačic zde

velikonoce 2012 zpravodaj - velikonoční zpravodaj Farního sboru ČCE Telč zde

vánoce 2011 zpravodaj - vánoční zpravodaj Farního sboru ČCE Velká Lhota u Dačic zde

vánoce 2011 zpravodaj - vánoční zpravodaj Farního sboru ČCE Telč zde

velikonoce 2011 zpravodaj - velikonoční zpravodaj Farního sboru ČCE Velká Lhota u Dačic zde

velikonoce 2011 zpravodaj - velikonoční zpravodaj Farního sboru ČCE Telč zde

10.3.2011 FS ČCE v Telči - na Facebooku

15.5.2009 Cesta valdenské a české reformace - v sobotu byla slavnostně otevřena střední část naučné stezky Cesta valdenské a české reformace. Stezku připravila VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace o.s. Střední část stezky probíhá přes Evangelický toleranční areál ve Velké Lhotě u Dačic. fotky ze soboty

13.-16.5.2009 konference ŽIVOT V EVROPĚ VE VZÁJEMNÉM RESPEKTU - přednášky představitelů různých evropských zemí s diskusí na téma: co v dějinách daného národa či státu lze vidět jako podnět plodné spolupráce; pozvánka

jaro 2009 výstava - cesta evropou s konferencí evropských protestantských muzeí zde

velikonoce 2009 zpravodaj - velikonoční zpravodaj Farního sboru ČCE Velká Lhota u Dačic zde

velikonoce 2009 zpravodaj - velikonoční zpravodaj Farního sboru ČCE Telč zde

vánoce 2008 zpravodaj - vánoční zpravodaj Farního sboru ČCE Velká Lhota u Dačic zde

vánoce 2008 zpravodaj - vánoční zpravodaj Farního sboru ČCE Telč zde

léto 2008 leták - a informace o Cestě Valdenské a České reformace zde

velikonoce 2008 zpravodaj - velikonoční zpravodaj ČCE Farního sboru Telč zde

velikonoce 2008 zpravodaj - velikonoční dopis farního sboru ČCE Velká Lhota u Dačic zde

podzim/zima 2007 zpravodaj - vánoční zpravodaj ČCE Farního sboru Telč zde

zima 2007/2008 zpravodaj - vánoční dopis farního sboru ČCE Velká Lhota u Dačic zde

jaro/léto 2007 zpravodaj - velikonoční zpravodaj ČCE Farního sboru Telč zde

zima 2006/2007 zpravodaj - vánoční dopis již samostatného farního sboru ČCE Velká Lhota u Dačic zde

podzim/zima 2006 zpravodaj - vánoční zpravodaj ČCE sborové unie FS Velká Lhota - Telč zde

jaro 2006 informační letáky - o farním sboru ČCE Velká Lhota u Dačic česky (CZ) a německy (D). A o stálé expozici Česká reformace v evropském kontextu - Evangelický toleranční areál ve Velké Lhotě u Dačic česky(CZ) i německy (D) - pouze fotografie z výstavy.

jaro 2006 zpravodaj - velikonoční zpravodaj ČCE sborové unie FS Velká Lhota - Telč zde

2005 Sborový dům Beneše Optáta z Telče
Jméno Beneš Optát je poměrně méně známé než Mikuláš z Pelhřimova, jde však o osobnost vynikající. Tento telčský rodák se stal r.1520 knězem církve podobojí a působil pak ve Velkém Meziříčí, v Náměšti nad Oslavou a nakonec v Mostkovicích u Přerova, kde r. 1559 zemřel. Náležel k orientaci tzv. věrných Čechů v této církvi, takže nebyl přísným konfesionalistou a jako člověk širokého rozhledu byl schopen rozhovoru i s představiteli jiných vyznání. Překládal Nový zákon do češtiny nikoli na základě Vulgáty, ale z latinského překladu Erasma Rotterdamského, který byl pořízen z původního jazyka – řečtiny. Jan Blahoslav pak ve svém překladu Nového zákona pro Kralickou bibli přihlížel k textu Optátovu. Roku 1533 vyšla v Náměšti „Gramatika česká v dvojí stránce, Orthografia předem, Etymologia potom“ (autoři Beneš Optát z Telče, Petr Gzel z Prahy a Václav Filomatés z Jindřichova Hradce). Byl to první pokus o zpracování spisovné češtiny. R.1535 vyšel rovněž v Náměšti další Optátův spisek „Isagogicon“ (Poučení o fonetické platnosti pravopisu, návod pro čtení pro dospělé a učitele, první česká početnice). U příležitosti odhalení desky Beneše Optáta z Telče se chceme setkat počátkem října 2005.

28.6.2005 Synodní rada ČCE - Usnesení č. 39: Sloučení sborů.
Synod neschvaluje návrh na sloučení sborů v Telči a Velké Lhotě u Dačic a ukládá seniorátnímu výboru a konventu Horáckého seniorátu, aby do 4. zasedání 31. synodu znovu zvážily, zda v daném případě není vhodnější postupovat dle ŘSC čl. 6 o sdružení sborů.

29.5.2005 Pohlednice ke stému výročí
postavení evangelického kostela ve Valtínově (1905-2005). Foto Irena Pekárková a dario
Ke stažení zde (0,5MB) a zde (0,5MB).

24.5.2005 Prohlášení 3. zasedání 31. synodu ČCE
Českobratrská církev evangelická se obrací na vládu a parlament s tím, že stát by měl odškodnit Němce,kteří se za války postavili proti nacismu a zůstali věrni tehdejšímu Československu a přesto byli ze země odsunuti.
Parlament ČR žádáme, aby při všem vědomí problematičnosti posuzování poválečné legislativy z hlediska dnešního mezinárodního práva alespoň zrušil zákony (např. č. 115/1946), které dodnes prodlužují tehdejší bezpráví a odporují současným základním evropským hodnotám.

6.11.2004, Žďár, Návrh na sloučení sborů Telč - Velká Lhota u Dačic
Návrh: Na základě doporučení konventu horáckého seniorátu, synod schvaluje sloučení sborů Telč a Velká Lhota u Dačic a vytvoření nového Farního sboru ČCE Telč a Velká Lhota.

2004 Střediska sborové unie ČCE Telč a Velká Lhota u Dačic
FS ČCE Telč: Telč, Dačice, Slavonice, DD Budíškovice
FS ČCE Velká Lhota u Dačic: Velká Lhota, Valtínov

text Dačice evangelické dějiny
text

mapa České republiky se zaměřením na JZ Moravu| velka-lhota-u-dacic.evangnet.cz & telc.evangnet.cz |

2005 dacicko.cz